KID (8-12 Years)

Entrepreneur Kids

  • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
  • เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและการนำเสนอ
  • เพื่อเรียนรู้การวางแผนและจัดการทรัพยากร
12h
0
1