about us

About KidVentures Academy

เด็กๆ ในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายและไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่สูงขึ้น หรือการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เพื่อให้เด็กๆ สามารถตอบโจทย์ได้ดี พวกเขาจำเป็นต้องมีทักษะที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ 

KID VENTURES ACADEMY เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัย โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ และเปิดใจ เรามีหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างดี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และใจรักในการศึกษา

หลักสูตรของ KID VENTURES ACADEMY ประกอบด้วยหลายโปรแกรม เช่น

  • Entrepreneur kids เพื่อสร้างเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ และพื้นฐานทางด้านธุรกิจ การวางแผน การตลาด และการเงิน
  • STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี
  • English for Communication เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • Art and Music เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และการเข้าใจตนเอง
  • Life Skills เพื่อเพิ่มความมั่นใจ การทำงานเป็นทีม และการจัดการอารมณ์

KID VENTURES ACADEMY เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น เราจึงมีกิจกรรม Field Trip ที่จัดขึ้นประจำ เพื่อให้เด็กๆ ได้ไปสำรวจโลกใบใหญ่ ได้เห็นสิ่งต่างๆ ได้ฝึกทักษะใหม่ๆ และได้สนุกไปกับเพื่อนๆ

KID VENTURES ACADEMY เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ให้ความรู้แก่เด็กๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสุข ความรัก และความฝัน ให้กับเด็กๆ ด้วย เราหวังว่าเด็กๆ ที่เรียนกับเราจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิต

สนใจเข้าร่วม KID VENTURES ACADEMY สามารถติดต่อเราได้ที่